Kwaliteit 2021

 

 Kwaliteit beschermd wonen De Questcoach 2021

Onze cliënten worden meerdere malen per jaar betrokken bij het kwaliteitsbeleid van de Questcoach. Dit gebeurd middels vergaderingen waar alle cliënten bij betrokken zijn, zowel voor onze woongroep als ook de dagbestedingsgroep. In 2021 is er een cliëntenraad opgezet en deze functioneert naar tevredenheid.

Binnen deze bewonersvergaderingen krijgen cliënten de gelegenheid om opmerkingen en aanvullingen te doen ten aanzien van het huidige kwaliteitsbeleid. De Questcoach verwerkt dit in de protocollen en procedures en past waar nodig het beleid aan.

De woongroep Beschermd Wonen komen 3 keer per jaar bijeen. Door corona is dat aantal in 2021 niet gehaald.

Elke weekkomt de zorgcoördinator bij de bewoners en neemt suggesties en ideeën mee voor MT overleg. 

De cliënten van de dagbesteding komen twee keer per jaar bijeen. Door corona is in 2021 dat aantal 1 maal gehaald. De gemaakte afspraken zetten we op papier. Zijn er verbeterpunten dan worden deze uitgewerkt en opgelost.

De zorgplannen worden in samenspraak met de cliënt opgemaakt, regelmatig herzien en zo nodig bijgesteld. In de zorgplannen worden naast achtergrondinformatie en diagnostiek de woondoelen, leefgebieden en dagbestedingsdoelen beschreven. Het zorgplan wordt na 2 maanden en vervolgens elk half jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Elk jaar is er een nieuw zorgplan.

De dagbesteding is maatwerk; er wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van iedere deelnemer. Doel is te ontdekken wat je leuk vindt, wat bij je past en wat je aankunt; met als uiteindelijk doel een opleiding of stage te volgen.

Wekelijks vindt er een intern team overleg plaats; hierin wordt elke deelnemer/cliënt besproken. De begeleiding wordt hierop afgestemd.

In 2021 zijn er 1 klacht binnen gekomen ten aanzien van de verleende zorg. Deze is naar tevredenheid afgehandeld.

In 2021 hebben zich zes ongewenste gebeurtenissen voor gedaan (MIC-fobo) die direct zijn opgelost en waar wij weer verbetermaatregelen uit krijgen.

De jaarlijkse scholingsbijeenkomsten van NBEC hebben wij bezocht.

Intern hebben wij bijscholing georganiseerd die aansluit bij de behoefte van onze teams/ collega’s .

Groningen 30 mei 2022

 R.P. van Essen