Kwaliteit 2019

 

 Kwaliteit beschermd wonen De Questcoach 2019

Onze cliënten worden meerdere malen per jaar betrokken bij het kwaliteitsbeleid van de Questcoach. Dit gebeurd middels
vergaderingen waar alle cliënten bij betrokken zijn, zowel voor onze woongroep als ook de dagbestedingsgroep.
Binnen deze vergaderingen krijgen cliënten de gelegenheid om opmerkingen en aanvullingen te doen ten aanzien van het
huidige kwaliteitsbeleid. De Questcoach verwerkt dit in de protocollen en procedures en past waar nodig het beleid aan.

De woongroep Beschermd Wonen komt zes keer per jaar bijeen. Elke week komt de zorgcoördinator bij de bewoners en
neemt suggesties en ideeën mee voor overleg en waar mogelijk uitvoering. 
De cliënten van de dagbesteding komen zes keer per jaar bijeen. De gemaakte afspraken zetten we op papier. Zijn er
verbeterpunten dan worden deze uitgewerkt en opgelost.
De zorgplannen worden in samenspraak met de cliënt opgemaakt, regelmatig herzien en zo nodig bijgesteld. In de
zorgplannen worden naast achtergrondinformatie en diagnostiek de woondoelen, leefgebieden en dagbestedingsdoelen
beschreven. 
Het zorgplan wordt na 3 maanden en vervolgens elk half jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
De dagbesteding is maatwerk; er wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van iedere deelnemer. Doel is te
ontdekken wat je leuk vindt, wat bij je past en wat je aankunt; met als uiteindelijk doel een opleiding of stage te volgen.

Wekelijks vindt er een intern zorgoverleg plaats; hierin wordt elke deelnemer/cliënt besproken. De begeleiding wordt
hierop afgestemd.

In 2019 zijn er geen klachten binnen gekomen ten aanzien van de verleende zorg.

In 2019 hebben zich vijf ongewenste gebeurtenissen voor gedaan (MIC-fobo) die direct zijn opgelost en waar wij weer
verbetermaatregelen uit krijgen.

De jaarlijkse scholingsbijeenkomsten van NBEC hebben wij bezocht.

Intern hebben wij bijscholing georganiseerd die aansluit bij de behoefte van onze doelgroep.