Kwaliteit 2018

 

 Kwaliteit beschermd wonen De Questcoach 2018

Onze cliënten worden meerdere malen per jaar betrokken bij het kwaliteitsbeleid van de Questcoach. Dit gebeurd middels vergaderingen waar alle cliënten bij betrokken zijn, zowel voor onze woongroep als ook de dagbestedingsgroep.

Binnen deze vergaderingen krijgen cliënten de gelegenheid om opmerkingen en aanvullingen te doen ten aanzien van het huidige kwaliteitsbeleid.

De Questcoach verwerkt dit in de protocollen en procedures en past waar nodig het beleid aan.

De woongroep Bescherm Wonen komt drie keer per jaar bijeen. Elke week komt de zorgcoördinator bij de bewoners en neemt suggesties en ideeen mee voor overleg en waar mogelijk uitvoering.

De cliënten van de dagbesteding komen twee keer per jaar bijeen. De gemaakte afspraken zetten we op papier. Zijn er verbeterpunten dan worden deze uitgewerkt en opgelost.

De zorgplannen worden in samenspraak met de cliënt opgemaakt, regelmatig herzien en zo nodig bijgesteld. In de zorgplannen worden naast achtergrondinformatie en diagnostiek de woondoelen, leefgebieden en dagbestedingsdoelen beschreven.

Eenmaal per jaar wordt het zorgplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Tussentijds vind er om de 4 maanden een voortgangsgesprek plaats.

De dagbesteding is maatwerk; er wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van iedere deelnemer. Doel is te ontdekken wat je leuk vindt, wat bij je past en aankunt met uiteindelijke doel een opleiding of stage te volgen.

Wekelijks vindt er een intern zorgoverleg plaats; hierin wordt elke deelnemer/cliënt besproken. De begeleiding wordt hierop afgestemd.

In 2018 zijn er geen klachten binnen gekomen ten aanzien van de verleende zorg.

In 2018 hebben zich drie kleine incidenten voorgedaan die direct zijn opgelost en waar wij weer verbeter maatregelen uit krijgen.

De jaarlijkse scholingsbijeenkomsten van NBEC hebben wij bezocht.

Intern hebben wij bijscholing georganiseerd die aansluit bij de behoefte van onze doelgroep.